REGULAMIN PROMOCJI „FULL BLACK FRIDAY”

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „ FULL BLACK FRIDAY” (dalej: „Akcja Promocyjna”).

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Euros Energy sp. z o.o. z siedzibą w Korpkach (05-850), przy ul. Macieja Rataja 4F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363994, NIP: 5242717218, o kapitale zakładowym w wysokości 618.700 złotych (dalej: „Organizator”).

Akcja Promocyjna ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Regulaminu.

Akcja Promocyjna organizowana jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem: https://www.eurosenergy.com/fullblack/ (dalej: “Strona Organizatora”).

Celem Akcji Promocyjnej jest promocja produktów oferowanych przez Organizatora, tj. Instalacja Fotowoltaiczna (dalej: „Produkt”).

Akcja Promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Udział w Akcji Promocyjnej może wziąć każda osoba fizyczna, która zawrze z Organizatorem umowę na zakup Produktu i jego instalację (dalej: „Umowa”), i która:

(i) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

(ii) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

(iii) nie zawrze Umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bądź w związku z tą działalnością;

(iv) spełni inne warunki przewidziane Regulaminem, w tym: wskazane w par. 3.2. oraz par. 4 par. 1 i 2 Regulaminu

(dalej: „Uczestnik”).

Przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

Uczestnik, przystępując do Akcji Promocyjnej, wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej.

W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału (i) pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz (ii) członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w punkcie (i), tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i bezpłatne, z zastrzeżeniem konieczności dokonania zakupu Produktu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora.

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 24.11.2023 r. od godziny 12:00 i trwa do 15.12.2023 r. do godz. 24:00 albo do wyczerpania zapasów poszczególnych towarów objętych Akcją Promocyjną – o wyczerpaniu tych zapasów Organizator poinformuje za pośrednictwem Strony Organizatora (dalej: „Okres Akcji Promocyjnej”).

W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien:

(i) Uczestnik musi polubić i udostępnić post promocyjny na swoim profilu na portalu Facebook, z (dalej: „Zadanie Promocyjne”) oraz dokonać zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 4,99 kWp od Organizatora.

(ii) Uczestnik konkursu zobowiązany jest do udowodnienia wykonania Zadania Promocyjnego przedstawicielowi firmy w momencie podpisania umowy. Dowód ten powinien przybrać formę pokazania posta polubionego na profilu Organizatora i udostępnionego na własnym profilu Facebook, który zawiera grafikę promocyjną związaną z konkursem. Brak możliwości przedstawienia takiego dowodu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z konkursu.;

(iii) zawrzeć Umowę.

§ 4. Bonus, który może uzyskać Uczestnik w ramach Akcji Promocyjnej

Uczestnik, o ile spełni warunki przewidziane Regulaminem, otrzyma następujące bonus (dalej: „Bonus”):

Jednorazowy rabat na zakup paneli fotowoltaicznych typu Full Black w cenie standardowych.

§ 5. Reklamacje

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przebiegu Akcji Promocyjnej.

Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem poczty email na adres: office@eurosenergy.com w terminie do 7 dni po zakończeniu Akcji Promocyjnej, przekazując dane niezbędne do jej rozpatrzenia, w tym: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, w formie wiadomości email przesłanej na adres podany przez Uczestnika w złożonej reklamacji.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Dane osobowe Uczestników

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej i otrzymania bonusów. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:

a) przeprowadzenia Akcji Promocyjnej – w oparciu o uzasadniony interes Organizatora, jakim jest realizacja Akcji Promocyjnej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b) spełnienia wymogów prawnych ciążących na Organizatorze (np. w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z Akcją Promocyjną, realizacji obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem i wydaniem Bonusów) – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c) realizacji uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, również po zakończeniu Akcji Promocyjnej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres Akcji Promocyjnej, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. W zakresie, w jakim przesłanką przetwarzania danych jest zgoda, dane są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Dane mogą zostać powierzone przez Organizatora podmiotom, z którymi Organizator współpracuje, w tym: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora, związane z organizacją Akcji Promocyjnej, a także podwykonawcom (w tym: instalatorom Produktów), na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych.

Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w tym celu Uczestnicy winni przekazać stosowne żądanie na adres office@eurosenergy.com, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przesłanką przetwarzania jest zgoda) – w tym celu Uczestnicy winni przekazać stosowne żądanie na adres office@eurosenergy.com, a także prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych dokonywanym przez Organizatora.

​​​Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.​​

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec podmiotu tych danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

§ 7. Wykluczenie z Akcji Promocyjnej

Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Akcji Promocyjnej osoby, które, w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej, naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy prawa bądź dobre obyczaje.

Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Akcji Promocyjnej osoby, które próbują wpłynąć na wyniki Akcji Promocyjnej w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa bądź dobrymi obyczajami.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Akcji Promocyjnej bądź spełnieniem warunków udziału Uczestnika w Akcji Promocyjnej Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem. Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Akcji Promocyjnej.

§ 8. Zmiany Regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z dwudniowym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie Organizatora.

Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Uczestników, którzy zgłosili się do Akcji Promocyjnej, złożenie zamówienia, przed zmianą Regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji Promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny, informując o tym Uczestników na Stronie Organizatora, przy czym odwołanie Akcji Promocyjnej nie będzie wpływało na prawa nabyte Uczestników przed odwołaniem Akcji Promocyjnej.

We wszystkich sprawach związanych z Akcją Promocyjną można kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail office@eurosenergy.com.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2023 r.

Regulamin jest opublikowany na Stronie Organizatora.

Organizator nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika.

Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.